ORGANITZACIÓ

Un equip de persones al servei de persones

L’Institut de Robòtica per a la Dependència és una fundació privada i sense ànim de lucre, regida per un Patronat que vetlla pel compliment de la missió de l’entitat.

 

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació. Les seves tasques es recullen als Estatuts de la Fundació. Els patrons no reben cap retribució econòmica ja que són càrrecs gratuïts tal com es recull als estatuts.

PATRONAT

Julio Molinario Valls

President

Joan Antón Matas Arnalot

Vicepresident

Antoni Reverter Guimesó

Vocal

Juan Carlos de Mercado Cristóbal

Vocal

Benigno Moreno

Vocal

Sebas Lorente

Vocal

Frederic Anguera Hostench

Vocal

Jaume Cladellas Rojals

Secretari no patró

EQUIP

Joan Oliver Poyatos

Director

David López Rossell

Director de Màrqueting i de Fons

Meritxell Jiménez

Directora Financiera

Juan Antonio González

Director de vendes

Jordi Valeri

Director de Projectes

Guillermo Campos

Enginyer informàtic

Sara Dueñas

Enginyera informàtica

¿Vols accedir al nostre portal de transparència?