ACCESIBILITAT

Disponibilitat de la informació en igualtat de condicions

Aquest lloc web té com a objectiu el compliment dels requeriments en matèria d’accessibilitat establerts per la “Iniciativa per a una Web Accessible (WAI)” del Consorci World Wide Web i adoptada per la UE i en particular les especificacions de les recomanacions sobre “Pautes de Accessibilitat del Contingut Web”.

L’Institut de Robòtica per a la Dependència té l’objectiu d’adoptar, en la mesura que la tecnologia ho fa possible, aquelles mesures necessàries perquè la informació disponible en aquest lloc web pugui ser accessible, sense obstacles visuals ni tecnològics, per a persones amb algun tipus de discapacitat i també per a la gent gran, d’acord amb els criteris d’accessibilitat.

 

Per això, hem dissenyat aquest lloc web tenint en compte aquests criteris d’accessibilitat i amb el compromís d’oferir als visitants un disseny universal i uns continguts accessibles, sense obstacles visuals, ni tecnològics i per al màxim nombre possible d’usuaris i usuàries, apropant-nos així l’acció comunicativa de l’Institut de Robòtica per a la Dependència a les persones interessades que ho consulten a través d’aquest web.

Les principals eines que es troben a disposició dels usuaris i usuàries del lloc estan sempre disponibles en el marc inferior dret de la pantalla i les seves funcions són les d’incrementar la mida de la font i canviar el contrast del contingut com es mostra a les següents figures:

Instituto de Robótica para la Dependencia - Accesibilidad
Instituto de Robótica para la Dependencia - Accesibilidad