I+D

Amb la mirada posada a les necessitats reals del sector

L’I+D és un pas previ i fonamental per poder emprendre el camí de la innovació mitjançant la qual posem en pràctica el coneixement adquirit i l’apliquem amb un alt valor afegit i amb l’únic objectiu de millorar la qualitat de vida de persones amb algun tipus de dependència i la dels familiars.

i

Publicacions a revistes científiques

Els resultats del treball realitzat pels investigadors de l’IRD ha començat a donar fruits havent estat publicats en revistes científiques de prestigi internacional.

Participació en conferències

L’equip de I+D de l’Institut de Robòtica per a la Dependència participa a diferents congressos i conferències nacionals i internacionals del sector de la robòtica i la dependència.

L’IRD com a PLANTA PILOT

L’Institut de Robòtica per a la Dependència posa a disposició d’equips d’I+D i d’empreses del sector un centre tecnològic per a proves i desenvolupaments amb usuaris finals.

MuDERI Dataset

La primera base de dades multimodal de reconeixement d’emocions en persones amb discapacitat intel·lectual, pública i gratuïta.

L’IRD com a PARTNER H2020

L’Institut de Robòtica per a la Dependència ha liderat la creació de consorcis internacionals per a la participació als programes de la Comunitat Econòmica Europea dins del programa H2020.
Amb l’ànim d’aprofitar les sinergies entre diferents entitats, créixer en coneixement i fer arribar els beneficis dels desenvolupaments creats i impulsats per l’IRD, aquest ha buscat la col·laboració i els coneixements d’aquelles entitats amb què la suma d’esforços multiplica el resultat.

COMITÈ CIENTÍFIC I ÈTIC: Avaluació de projectes

L’Institut de Robòtica per a la Dependència ha creat la figura d’un Comitè Científic format per representants claus d’entitats i famílies que té per missió avaluar les necessitats del sector i decidir quins són els desenvolupaments que cal prioritzar i com abordar-los d’acord amb determinades variables com a cost, facilitat, impacte i altres.

Totes les proves s’han de fer sota els criteris més estrictes de qualitat, seguretat i innocuïtat per als usuaris finals, d’acord amb les indicacions estipulades pels professionals i amb l’exprés consentiment de les famílies i amb l’aprovació prèvia dels experts que formen el Comitè Ètic del Institut. El Comitè Ètic té la funció de validar els projectes seleccionats pel Comitè Científic per ser desenvolupats.

CONSELL ESTRATÈGIC: Elecció i priorització de projectes

Els projectes tenen el seu origen, d’una banda, en les noves possibilitats que constantment ens ofereix la tecnologia i de l’altra, a les línies marcades pel Consell Estratègic, en peticions concretes d’usuaris, de les famílies, professionals i institucions i en les col·laboracions externes amb universitats i empreses que sol·liciten la nostra participació.

Els projectes seran prioritzats en base a la seva dificultat tècnica, el nombre de persones a qui puguin beneficiar-se, al seu cost i possibilitats d’obtenir el retorn de la inversió, o de les seves possibilitats de finançament atenent l’interès social del projecte. Els nous projectes són presentats al Comitè Científic de la fundació cada tres mesos, amb un format que necessàriament conté: vista de la proposta, col·lectiu a qui beneficia, valoració econòmica dels materials, cost del personal propi i de col·laboradors externs, data d’inici i data final. Els projectes tenen com a finalitat obtenir un producte final, al nivell que pugui ser usat pel beneficiari, que tingui un cost assumible i que compleixi la normativa legal.

Fundació Ave Maria

L’Institut de Robòtica per a la Dependència ha heretat de la Fundació Ave Maria l’historial d’innovacions desenvolupades per aquesta, amb l’objectiu de poder actualitzar i millorar aquells projectes amb èxit i de fer realitat noves iniciatives amb un àmbit d’actuació internacional i de manera més eficaç i especialitzada.

L’historial d’innovacions desenvolupades per la Fundació Ave María en els àmbits assistencial i d’inclusió laboral, la voluntat d’aprofundir en aquesta direcció, especialitzant-se, el desig de ser més eficaços i augmentar l’impacte, ens va portar a fundar, el gener de 2015, l’Institut de Robòtica per a la Dependència (IRD).

 

L’IRD ha signat acords amb les principals entitats per recollir totes aquelles necessitats que avui encara no hagin estat resoltes i per a les quals la tecnologia podria suposar una solució. Per això s’han organitzat workshops on es treballa amb diferents actors (persones dependents, famílies, professionals i entitats), on es plantegen necessitats i es desenvolupen idees. Aquestes són avaluades posteriorment pel Comitè Científic i prioritzades segons el cost de desenvolupament, la facilitat de desenvolupament, l’impacte per als seus beneficiaris o el cost per a l’usuari final.

L’Institut de Robòtica per a la Dependència (IRD) és membre de:

Vols saber en quins projectes treballem actualment?

Tens una idea o proposta?

Totes les idees rebudes són molt importants per a l’IRD: els nostres experts hi treballaran i la complementaran per portar-la al Consell Estratègic.

w

Tens una necessitat?

Ja sigui per a tu, per a un familiar o per a un amic, si tens una necessitat per la que t’agradaria trobar una solució, posa’t en contacte amb nosaltres.